برای ورود به خدمت رسمی شرایط زیر لازم است :

 

الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام .

ب – تابعیت ایران .

پ- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن .

ت – نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر .

ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن باستعمال افیون .

ج – حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.

چ – داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .

 

دستور العمل نحوه استفاده از ماموریت آموزشی

1.    جمع مدت زمان استفاده از ماموریتهای آموزشی برای طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت , کوتاه مدت و یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور در طول خدمت مستخدم نبایستی از 21 ماه تجاوز نماید .

تبصره : در موارد ضروری و استثنایی این مدت بنا به پیشنهاد  وزارت خانه ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور تا 36 ماه قابل افزایش است .

2.    استفاده از ماموریت آموزشی به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخیص و نیاز دستگاه محل خدمت مستخدم پاره وقت ( کار و آموزش ) امکان پذیر است در حالت اخیر ( کار و آموزش ) ملاک محاسبه مدت ماموریت آموزشی به منظور رعایت حداکثر پیش بینی شده در ماده 1 عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفته تقسیم بر 44 ( ساعت کار هفتگی ) ضربدر طول دوره آموزشی ( زمان تقویمی شروع و پایان دوره ) بر حسب ماه .

3.    داوطلبان استفاده از ماموریت آموزشی قبل از اعزام موظفند به میزان 3 برابر مدت زمان ماموریت به دستگاه متبوع خود تعهد خدمت بسپارند .

تبصره : انتقال تعهد به محل خدمت دیگر با موافقت دستگاه اعزام کننده امکان پذیر خواهد بود .

4.    به منظور سهولت در امور اخذ تعهد برای دوره های منجر به اخذ مدرک تحصیلی و یا دوره های دارای ارزش استخدامی معادل مقاطع تحصیلی و نیز دوره های آموزش خارج از کشورکه مدت آن یک ماه و یا بیشتر است  فرم تعهد نامه محضری می بایست تکمیل گردد .


هزینه ایاب و ذهاب :

هزینه سفر و نقل مکان در داخل کشور به مستخدمینی که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر می یابد بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری و با رعایت مفاد مقررات مربوطه قابل پرداخت است .

هزینه سفر و نقل مکان این ماده در محدوده یک شهرستان درراههای  آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر , و در راههای صعب العبوراز 30 کیلومتر تجاوز نماید قابل پرداخت است .

 

حقوق بازنشستگی با تحقق یافتن شروط زیر برقرار می شود :

الف : مستخدم لااقل 10 سال تمام کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت کرده باشد و یا پرداخت آن را طبق این مقررات تعهد کرده باشد .

ب: سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .


شرایط استعفا .

مستخدم رسمی می تواند با یکماه  اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا , رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد . اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد . مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 به دیوان عدالت اداری شکایت کند .

 

مرخصی ها

فصل یک : مرخصی استحقاقی

1.    مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آیین نامه جزئی یا کلاً قابل استفاده است .

تبصره : افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند میتوانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آیین نامه استفاده نمایند .

2.    مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از 12 روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیر خوار خود ازیک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند .

3.       جز در مورد مرخصی موضوع ماده 2  , در اعطای 2 مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد .

4.    استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی است . هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان ازمرخصی سالیانه " به میزان استحقاق " فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب موافقت نماید .

5.    هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت نکند اعطای آنرا با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند . و در صورتیکه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مذبور ذخیره خواهد شد .

6.    مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده باید از تمام آن مرخصی استفاده نماید مگر آنکه بنابر ضرورت رئیس اداره مربوط او را دعوت به کار نماید که در این صورت نسبت به مرخصی استفاده نشده باید طبق مورد 5 عمل شود .

7.       هر مستخدم می تواند کل مرخصی استحقاقی خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نماید  .

8.    حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام وقت کار کرده باشد .

9.    مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلا فاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود .

10.  در صورتی که تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید مرخصی مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود .

11.  حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت رئیس اداره وظایف اورا به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید .

12.   با مستخدمی که درحال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد .

13.  موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مققررات مربوط ( مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن 65 سالگی متقاضی باشد ) الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد . 

14 . مرخصی استحقاقی پرسنل قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی تا یک ماه می باشد .

فصل دوم : مرخصی استعلاجی

1.    هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد و درموارد کمتر از 10 روزگواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد 10 روز و بیشتر در پایان روز دهم به رئیس یا معاون مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .

2.    کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .

تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .

تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .

3.    کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکی تعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .

4.    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معضوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معضوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.

5.    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا 6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معضوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .

فصل سوم : مرخصی بدون حقوق

1.       استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :

الف : مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود .

ب : مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید .

ج : مستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .

د : مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود .

تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با رائه مدارک و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مققررات این مورد امکان پذیر خواهد بود .

2.    مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره خود به وزارت خانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال نماید . وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم لازم را در این باره اتخاذ و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را صادر خواهد کرد .در مورد مستخدمین موضوع بند " د" شماره 1 چنانچه بیماری به تایید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود .

3.    در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه 30 روز حساب می شود . مرخصی های کمتر از یک رو ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط محاسبه خواهد شد .

4.       روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود .

5.       پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است .

6. مرخصی پرسنل قراردادی با دانشگاه به مدت 1 ماه می باشد .

غیبت :

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 3 روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً ذکر شده موجه شناخته می شود :

1-     بیماری وی .

2-     صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد .

3-     بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی .

4-     فوت همسر یا اقربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم .

5-     دارا شدن فرزند .

6-     ازدواج او و فرزندانش .

7-     احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات .

تعاریف و اصطلاحات :

دانشگاه  علوم پزشکی فارس شامل کلیه واحد های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشد به استثنای حوزه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی جهرم و فسا .

واحد مستقل : واحد ها یا بخشهایی از دانشگاه که دارای مسوول کارگزینی یا فردی که از طرف مدیر منابع انسانی مسوول هماهنگی امور نیروی انسانی بوده و مستقیماً با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در ارتباط می باشد .
انتقال دائم : جابجایی همیشگی یک فرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .
ماموریت : جابجایی موقت ( حداکثر یکساله ) یکفرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .

نقل و انتقالات داخلی واحدهای مستقل : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم در حوزه فعالیت یک واحد مستقل .

نقل و انتقالات بین واحدهای مستقل: انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت بین واحدهای مستقل دانشگاه .

نقل و انتقالات خارجی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت از سایر دانشگاهها یا دستگاهها به دانشگاه علوم پزشکی استان فارس یا از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به سایر دانشگاهها و دستگاهها.

نقل و انتقالات انشایی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت موقت در سطح یک واحد مستقل از طریق حکم انشایی مدیر واحد در موارد ضروری و با مسوولیت مدیر واحد مستقل صورت می گیرد که در این حالت از نظر تشکیلاتی هیچگونه نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است و پست فعلی فرد ،پست ابتدایی او شناخته خواهد گردید .

 نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل ( بدون تغییر پست سازمانی – در سطح یک واحد ):
فرآیند نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :
1- تشخیص ضرورت جابجایی پرسنل توسط مدیریت واحد مستقل و اعلام به مسوول کارگزینی جهت صدور ابلاغ
* توجه : مدیریت واحد بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :     
الف – نقل و انتقالات انشایی فقط در سطح واحد مستقل امکانپذیر می باشد .
ب - – نقل و انتقالات انشایی بایستی دارای زمان شروع مشخص باشد .
ج - – نقل و انتقالات انشایی تنها جهت موارد اضطراری و فوری در نظر گرفته شده است تا امکان قدرت تصمیم کیریهای ضروری و فوری را در اختیار مدیریتها قرار دهد ، مسلماًًًًًً در صورت عدم مدیریت صحیح و استفاده بی مورد از این امتیاز موجب نابسامانی و بی نظمی در سیستم مدیریت منابع انسانی خواهد گردید .
د – جهت بازگشت افراد به محل اولیه نیز بایستی حکم ابلاغ انشایی صادر گردد .
2 – صدور ابلاغ و درج مراتب در فرم ابلاغ انتقال انشایی داخلی و ارسال به مدیریت منابع انسانی حداکثر 15 روز پس از اعلام مدیریت واحد
* توجه : با در نظر گرفتن اهمیت بالای وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت نیروهای شاغل جهت
سیاستگذاری و انجام اقدامات مورد نیاز در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی در بازدیدهای تصاذفی از واحدهای مستقل ، وضعیت نقل و انتقالات انشایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح ، واحد مربوطه از برخی امتیازات محروم خواهد گردید و مسوولیت آن نیز متوجه مدیر واحد خواهد بود .
3 – اعلام نتایج نهایی  نقل و انتقالات انشایی داخلی واحد های مستقل به واحد تشکیلات و بهبود روشها توسط واحد نقل و انتقالات ( حداکثر تا پنجم ماه بعد ) .

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-21 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ