مراکز تحقیقاتی
 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي 53 مركزتحقيقات مصوب وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي، شامل مراکز زیر مي باشد: