برقراري دسترسي آزمايشي به مجموعه Pathway Studio1396-8-20

به اطلاع ميرساند دسترسي آزمايشي  (Trial)دانشگاه به مجموعه Pathway Studio به مدت سه ماه فراهم شده است.  Pathway Studio يك ابزار بيوانفورماتيك با تكنولوژي خوانش ماشيني   (Machine Reading) و داده كاوي (Mining Text) است كه به منظور استخراج اطلاعات مرتبط با ساختارهاي بيومديكال نظير پروتئين ها، مولكول هاي كوچك، بيماري ها، پروسه هاي درون سلولي، سلول ها، درمان ها از متن مقالات پابمد و ميليون ها مقاله ديگر از بيش از 10000 عنوان مجله طراحي شده است. Pathway Studio  امكان تحليل اطلاعات مربوط به واكنش هاي سلولي، فعل و انفعالات پروتئيني و متابوليسمي را با تصويرسازي مكانيسم بيماري ها و پروسه هاي بيولوژيكي ميسر مي سازد. علاقمندان مي توانند با مراجعه به آدرس http://www.pathwaystudio.com  و يا لينك موجود در سايت كتابخانه الكترونيك از اين مجموعه استفاده نمايند.