اطلاع رساني در خصوص برگزاري كارگاه MAXQDA1396-8-17

 
انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران  شاخه فارس در نظر دارد با همكاري كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه شيراز 

كارگاه آموزشي « MAXQDA» را در روز دوشنبه مورخ 29/8/96 ساعت 18-8 در دانشگاه شيراز برگزار نمايد.

علاقمندان به شركت جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق لينك زير اقدام نمايند.

http://ilisafars.ir/index.php/2015-10-26-05-36-33/259-maxqda