راه‌اندازي مركز آموزش احياء قلبي-ريوي استان1396-8-15


 با توجه به راه‌اندازي مركز آموزش احياء قلبي-ريوي استان از كليه همكاراني كه دوره‌هاي آموزشي استاندارد احياء قلبي ريوي (BLS HCP, ACLS, PALS, NRP, BLS-I, ACLS-I, PALS-I) را در مراكز تحت پوشش

 انجمن قلب امريكا (AHA) گذرانده و داراي مدرك معتبر در اين زمينه هستند، درخواست مي‌گردد حداكثر تا تاريخ 20/8/96 در ساعات اداري با شماره تلفن 38219637 داخلي 223تماس گرفته و مشخصات خود را

 اعلام نمايند.