برقراري دسترسي آزمايشي به مجموعه DynaMed Plus در وب سايت1396-8-14

به اطلاع مي‌رساند‌ دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به مجموعه DynaMed Plus كه يك منبع مرجع تصميم‌سازي باليني مشابه UpToDate است از اين تاريخ به مدت سه ماه براي همه

 دانشكده/دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور فراهم شده است. در مطالعات مختلف مجموعه DynaMed Plus مشابه و به عنوان جايگزين UpToDate معرفي شده است. علاقمندان مي توانند با مراجعه به لينك پايگاه

 در كتابخانه الكترونيك و يا از طريق آدرس http://www.dynamed.com از مجموعه استفاده نمايند.