پيام تبريك مديريت تربیت بدنی جهت كسب مقام سوم مسابقات آمادگي جسماني توسط سركار خانم زهرا بحري در دومين المپياد ورزشي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور1396-8-13