فراخوان دومین دوره پسا دکترای پژوهشی در سال 13961396-8-17

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد به استناد آئین نامه پسا دکترا اقدام به پذیرش دومین دور پژوهشگر پسا دکترا در سال 1396 نماید.

به منظور دریافت اطلاعات کامل اینجا کلیک نمایید.