الزام به شركت در كارگاه های توانمند سازی پژوهشی1396-7-18

به اطلاع می رساند با توجه به لزوم بهبود كیفیت طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه و اطمینان از روش شناسی صحیح آنها، از ابتدای سال 1397  ارائه گواهی شركت در كارگاه های آموزشی روش پژوهش متناسب با هریك از روش شناسی های پژوهشی زیر برای مجریان اول در هنگام ارسال طرح پژوهشی الزامی است.

ردیف

روش شناسی طرح پژوهشی

عنوان كارگاه آموزشی

1

كارآزمایی بالینی

كارآزمایی های بالینی

2

مرور نظام مند (Systematic Review)

مرور نظام مند

3

متا آنالیز

مطالعات متا آنالیز با استفاده از نرم افزار Stata

4

كوهورت

كوهورت و اصول داده كاوی

5

مطالعات اپیدمیولوژیك

مطالعات اپیدمیولوژیك

6

طرح های فناورانه و محصول محور

مدل های كسب و كار

برنامه مدون  كارگاه های مركز مشاوره تحقیقات و كامپیوتر در سال 1396 در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه، منوی "خدمات به پژوهشگران/ خدمات آموزشی و مشاوره ای/کارگاههای توانمندسازی" قابل بازیابی است و پژوهشگران محترم می توانند تاریخ برگزاری هر یك از كارگاه فوق الذكر را در آن ملاحظه كنند.