نمايه شدن مجله مواد دنداني در پايگاه Pubmed1396-7-18

به اطلاع مي رساند ،مجله مواد دنداني Journal of Dental Biomaterials، بعنوان دهمين نشريه دانشگاه، در پايگاه Pubmed نمايه گرديده و مقالات مجله از شماره June 2016  در اين پايگاه (از طريق لينك زير) قابل مشاهده است.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/3258