پيام تبريك مديريت تربیت بدنی دانشگاه در خصوص كسب نايب قهرماني تيم واليبال دانشگاه علوم پزشكي شيراز در دومين دوره المپياد ورزشي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور1396-7-15