نمايه شدن مجله پرستاري و مامائي در پايگاه Scopus1396-7-12

بدين وسيله به اطلاع مي‏رساند پيرو پيگيري‏هاي بعمل آمده و انجام ارزيابي‏هاي فني، دفتر هماهنگي نشريات موفق به نمايه نمودن مجله

Based Nursing & Midwifery”  “International Journal of Community

بعنوان هشتمين نشريه دانشگاه، در پايگاه استنادي    SCOPUS  گرديده است .