برنامه « ورزش در آب » كه به مناسبت روز خانواده و تكريم بازنشستگان1396-6-21