برگزاری کنفرانس علمی یک روزه تفسیر آزمایشات (دارای 5/2 - 25/1 امتیاز بازآموزی)1396-6-13

به اطلاع می رساند  کنفرانس علمی یک روزه تفسیر آزمایشات (دارای  5/2 - 25/1 امتیاز بازآموزی) در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بقیه ا... (عج) دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) برگزار میگردد.