بكارگيري 2 نفر كارشناس مسلط به زبان انگليسي1396-5-18

با توجه به اینکه مقرر است 2 نفر كارشناس مسلط به زبان انگليسي جهت دفتر مجله تخصصي دانشگاه جذب گردد، داوطلبان می توانند جهت اطلاع به سامانه samaa.sums.ac.ir مراجعه فرمايند .