برگزاري تست آمادگي جسماني ويژه بانوان كارمند انتخابي تيم دانشگاه جهت اعزام به دومين المپياد ورزشي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور،1396-5-17