معرفی مجدد کال سنتر ( مرکز پاسخگویی به شکایات و مشاوره برنامه پزشک خانواد ه )1396-5-7

1 - این واحد با حضور نه کارشناس آموزش دیده از ساعت 8 صبح تا 8 شب مشغول به ارائه خدمت بصورت تلفنی به هم استانی های گرامی می باشند .

2 - شهروندان محترم می توانند با گرفتن شماره 1590 و شماره داخلی 6 با کارشناسان این مرکز ارتباط برقرار نمایند و راهنمایی لازم را خصوص محل استقرار پزشکان خانواده و جمعیت تحت پوشش ایشان ، پزشکان خانواده دارای ظرفیت خالی ، محل استقرار پزشکان متخصص همکار برنامه و درمانگاههای اورژانس و غیر اورژانس، محل استقرار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه ها و رادیولوژی ، سونوگرافی و...) و همچنین مشاوره های مختلف در خصوص نحوه صدور فرم ارجاع توسط پزشک خانواده  و .... را دریافت نمایند  و در نهایت میتوان انتقادات و پیشنهادات را به این مرکز منتقل نمود.

3 - در ماه گذشته تعداد 6675 مورد تماس با کال سنتر گرفته شده که از این تعداد 696 مورد شکایت وتعداد 5979مورد مشاوره بوده است .