تغيير ساعات كار ادارات1396-5-7

به اطلاع می رساند با توجه به پيش بيني افزايش شديد دما و پیرو نامه معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري فارس در خصوص تغيير ساعات كار ادارات استان، از تاريخ 07/05/96 لغايت 11/05/96 جهت صرفه جويي در مصرف برق، پايان كار ساعت 13:30 تعیین شده گردیه است. (جهت سهولت، ساعات ورود و خروج در نرم افزار حضور وغياب برنامه ريزي شده است) .

ضمنا ياد آور مي شود نكات زير مورد توجه قرار گيرد :

1- دستور العمل ابلاغي شماره ص 96/11923/60/56 مورخ 13/04/96 در خصوص تغيير ساعات ادارات شهرستانهاي با دماي بالاتر از 45 درجه به قوت خود باقي مي باشد .

2- واحدها و بخشهاي اداري ومراكز بهداشتي درماني غير شبانه روزي مشمول اين بخشنامه مي باشد .

3- بخش هاي اداري مراكز آموزشي ودرماني وبيمارستانها با صلاحديد مديران مي توانند مشمول اين بخشنامه قرار گيرند و بخشهاي درماني ودرمانگاههاي تخصصي وفوق تخصصي امام رضا (ع) وشهيد مطهري وپوستچي مشمول اين بخشنامه نبوده وبر اساس برنامه زمان بندي قبلي انجام وظيفه مي نمايند .

4- شايسته است دستور فرمائيد به گونه اي برنامه ريزي شود كه حداكثر صرفه جويي در مصرف برق در ساعات كار وپس از آن انجام گردد .

کلیه واحدهای مشمول بخشنامه، به منظور اطلاع از شروع ساعت کار روزانه، به کارگزینی محل خدمت خود مراجعه فرمایند.

 

دکتر سید جلیل معصومی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه