اطلاعيه مهم انتخابات نظام پزشكي1396-4-21

اطلاعيه مهم  انتخابات نظام پزشكي

 

قابل توجه اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي

با عنايت به روند برگزاري الكترونيك انتخابات نظام پزشكي و در راستاي اصلاح نهايي  اطلاعات موجود در سامانه انتخابات،  با ارسال كد ملي به سر  شماره پيامكي 2000190 و از طريق سامانه entekhabat.Behdasht.gov.irحداكثر تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 23/04/96 نسبت به اطلاع از محل مجاز راي دادن كانديدا هاي مورد نظر اقدام نمائيد.