آگهی به كارگيري نيروي شركتي1396-4-21

" به كارگيري نيروي شركتي : متقاضيان مي توانند به وب سايت دانشگاه علوم پزشكي به آدرس : samaa.sums.ac.ir مراجعه نمايند "

ضمنا" تاريخ ثبت نام از 96/4/20 لغايت ساعت 24 روز سه شنبه 96/4/27 فقط به صورت الكترونيكي انجام مي گردد .