برگزيدگان بخش كتبي مرحله دانشگاهي آزمون بيست و دومين جشنواره سراسري قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي1396-3-29

لطفا به منظور رؤیت اسامی بر روی لینک های زیر کلیک فرمایید:

*بخش کتبی کارکنان

* بخش کتبی اساتید

* بخش کتبی دانشجویان