دومین نشست جریان شناسی شیعه1396-3-24

در راستاي غني سازي فرهنگ اسلام ناب محمدي (ص) ، كانون بسيج جامعه پزشكي ساختمان مركزي دانشگاه نسبت به برگزاري سلسله نشستهايي تحت عنوان (( جريان شناسي شيعه )) بصورت ماهيانه و با حضور اساتيد محترم دانشگاهي اقدام نموده است . دومين جلسه از اين نشست در تاريخ سه شنبه 30/3/96 از ساعت 14 الي 15 در سالن 22 بهمن ساختمان مركزي دانشگاه برگزار می شود.