بااهدای خون، امید هدیه دهید1396-3-23

بدلیل نیاز مبرم به فرآورده‌های خونی نیازمند یاری شماهموطنان خیِّر هستیم
 
وعده دیدار: لیالی قدر،غرفه انتقال خون مسجددانشگاه
 
داشتن کارت شناسایی(ملی)الزامیست 
 
خیریه طبیبانه