انتشاردوازدهمين شماره Journal of Dental Biomaterials1396-3-21

به استحضار مي رساند، دوازدهمين شماره Journal of Dental Biomaterials دانشكده دندانپزشكي بر روي سايت http://jdb.sums.ac.ir/index.php/jdb  قابل رؤيت و دسترسي مي باشد.