بازديد از آسايشگاه جانبازان1396-2-27

 باسمه تعالي

 

« به استحضار مي رساند مديريت تربيت بدني دانشگاه به مناسبت سي و پنجمين سالگرد آزاد سازي خرمشهر و گراميداشت حماسه سوم خرداد ، برنامه « بازديد از آسايشگاه جانبازان» در تاريخ 3/3/96 برگزار خواهد نمود. از كليه همكاران گرامي جهت شركت در اين برنامه دعوت به عمل مي آيد. ضمنا سرويس اياب و ذهاب رأس ساعت 11:00  از مقابل ساختمان مركزي دانشگاه مهيا مي باشد.»