پذیرش نیروی خرید خدمت یا طرحی در دانشگاه شهید بهشتی1396-2-24

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد جهت راه اندازی بیمارستان و و تخت های بستری جدید در مراکز درمانی این دانشگاه از بین کارکنان رسمی، قراردادی و افرادی که تمایل یه اشتغال به صورت خرید خدمت یا طرحی در مراکز تابعه این دانشگاه در تهران و یا شهرستان های تابعه (دماوند، فیروزکوه، ورامین، پاکدشت و قرچک) را دارند، مطابق جدول زیر به اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه مراجعه یا تماس حاصل فرمایند.