برنامه متخصصین درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی قطب الدین1396-2-20