جذب یک نفر کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی (مرد) به صورت طرحی1396-2-17

با توجه به نیاز دانشکده تغذیه و علوم غذایی به یک نفر کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی(مرد) به صورت طرحی، از متقاضیان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی(مرد) که تمایل به گذراندن دوره تعهد خدمت خود در دانشکده می باشند درخواست می گردد بعد از ثبت نام در سامانه طرح جهت مصاحبه به این دانشکده مراجعه نمایند.

آدرس دانشکده: شیراز، بلوار رازی، رو به روی مجتمع ورزشی برق، دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تلفن تماس:07137251007- داخلی 380 خانم آزاد