همايش ورزش صبحگاهي به مناسبت هفته سلامت در بوستان های علوی، بعثت و هاشمی1396-2-4