همايش بزرگ كوهپيمايي خانوادگي (ويژه دانشگاهيان) به مناسبت هفته سلامت1396-1-28