همايش پياده روي بزرگ خانوادگي ( ويژه دانشگاهيان و شهروندان ) كه به مناسبت هفته سلامت1396-1-29