تماس با ما

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

آدرس:شیراز-خیابان زند-روبروی خیابان فلسطین-ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کد پستی 14336 - 71348

تلفن:19-32305410-071-0098رياست دانشگاه

تلفن : 32332366-32352559-071-0098

فاكس : 32359317-071-0098

آدرس پستي :  طبقه هفتم - دفتر رياست دانشگاه

 آدرس پست الكترونيك : president@sums.ac.ir

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 تلفن : 32300050-071-0098

فاكس : 32336858-071-0098

آدرس پستي :  طبقه دوم - دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

آدرس پست الكترونيك : poshtoff@sums.ac.ir
 


معاونت پژوهشی و فناوری 

تلفن : 32357282 -071-0098

فاكس : 32122430-071-0098

آدرس پستي :  طبقه هفتم - دفتر معاونت پژوهشي و فناوری

آدرس پست الكترونيك : vcrdep@sums.ac.ir

 

معاونت آموزشي

تلفن: 32332093-071-0098

فاكس: 32306467-071-0098

آدرس پستي :  طبقه ششم- دفتر معاونت آموزشي

آدرس پست الكترونيك : madppzsh@sums.ac.ir


معاونت بهداشتي

تلفن : 32303679-071-0098

فاكس: 32302970-071-0098

آدرس پستي :  طبقه چهارم - دفتر معاونت بهداشتي

آدرس پست الكترونيك : Nashr@sums.ac.ir

  
معاونت دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 32307593-071-0098

فاكس: 32359848-071-0098

آدرس پستي : طبقه زیرزمین- دفتر معاونت دانشجويي فرهنگي

آدرس پست الكترونيك : stafirs@sums.ac.ir


معاونت درمان 

تلفن : 32351073-071-0098

فاكس : 32331549-071-0098

آدرس پستي :  طبقه پنجم - دفتر معاونت درمان

آدرس پست الكترونيك : darmanof@sums.ac.ir
 

معاونت غذا و دارو

تلفن : 32334688-071-0098

فاكس : 32331271-071-0098

آدرس پستي :  طبقه ششم - دفتر معاونت غذا و دارو

آدرس پست الكترونيك : fooddept@sums.ac.ir


معاونت بین الملل

تلفن: (0098 71) 32 12 28 84

        (0098 71) 32 35 69 96      

فاکس:(0098 71) 32 35 69 96

آدرس پستی:  طبقه سوم-  دفتر معاونت بین الملل

پست الکترونیک: gsia@sums.ac.ir


 

مديريت فن آوري اطلاعات

تلفن :32339652-071-0098

فاكس:32331631-071-0098

آدرس پستي :  طبقه همكف - مديريت فن آوري اطلاعات

آدرس پست الكترونيك : itm@sums.ac.ir
 

دبيرخانه مركزي‌

تلفن :32300051-071-0098  

آدرس پستي :  طبقه همكف - دبيرخانه مركزي دانشگاه

آدرس پست الكترونيك : uncenoff@sums.ac.ir
 

فروشگاه كتاب اداره انتشارات دانشگاه‌

تلفن :32122454-32122443-071-0098  

فاكس:32351865-071-0098  

آدرس پستي :  درب ورودي - طبقه همكف

آدرس الكترونيكي : http://nashr.sums.ac.ir