« بنام آن يگانه ذات ذوالجلال»

 

سپاس و ستايش ويژه خداست ، خدايي كه با نيروي خامه و قلم ، انسان را با علم و دانش آشنا ساخت ، درود خداوند بر پيامبرش كه عالم و معلم جامعه بشريت است.

قريب به 70 سال پيش هسته اوليه دانشگاه علوم پزشكي شيراز با تاسيس آموزشگاه عالي بهداري در سال 1325 به منظور تربيت متخصصين در طي دوره‌هاي چهار ساله شكل گرفت. در سال 1328 اين آموزشگاه به دانشكده پزشكي تبديل گشته و در كنار ساير دانشكده‌هاي دانشگاه شيراز شروع به كار نمود. در سال 1332 آموزشگاه عالي پرستاري نمازي به عنوان دومين مجموعه تربيت كادر پزشكي تشكيل شد؛ كه اين آموزشگاه در سال 1355 به دانشكده پرستاري ارتقاء يافت.به دنبال اين دانشكده در فواصل ديگر ساير دانشكده‌هاي علوم پزشكي تشكيل گرديد.بدنبال تصويب لايحه تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به منظور اســتفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشــكي در جهت تأمين و تعميم بهداشــت،درمان ، آموزش و پژوهش،دانشــگاه علوم پزشكي شيراز از دانشــگاه شيراز جدا گرديد و از سال 1373 با ادغام ســازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشـت و درمان اسـتان‌ها در دانشــگاه‌هاي علوم پزشــكي ، اين دانشــگاه تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس موجوديت يافت.

اكنون دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيش از 10000دانشجو و دستيار تخصصي ، 91رشته مختلف تحصيلي ، 782 عضو هيئت علمي و بيش از 18000 پرسنل بهداشتي ، درماني و پشتيباني علاوه بر تعليم و تربيت جوانان اين مرز و بوم ، مسئوليت تأمين بهداشت و درمان استان را نيز بر عهده دارد.

اين دانشگاه علاوه بر كيفيت مطلوب آموزشي و پژوهشي با انجام فعاليت‌هاي درماني پيچيده‌اي نظير پيوند كبد ، قلب ، كليه و ديگر درمان‌هاي پيشرفته به بيماران و نيازمندان خدمت ارائه نموده و به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين دانشگاه‌هاي ايران و خاورميانه مشغول فعاليت مي باشد.

در حال حاضر هفت حوزه معاونت از قبيل : معاونت آموزشي ، بهداشتي ،بین الملل، پژوهشي ،توسعه  مدیریت و منابع ، دانشجويي فرهنگي ، درمان و غذا و دارو با همكاري‌هاي لازم مشغول به ارائه خدمات به مراجعان مربوطه مي باشند. 

دانشگاه علوم پزشكي شيراز داراي 10 دانشكده از قبيل :

1- دانشكده بهداشت

2- دانشكده توانبخشي

3- دانشکده تغذیه و علوم غذایی

4- دانشكده پزشكي

5- دانشكده پيراپزشكي

6- دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه (س)

7- دانشكده داروسازي  

8-  دانشكده دندانپزشكي

9- دانشكده مديريت و اطلاع رساني

10- دانشکده علوم و تحقیقات و فناوری های نوین پزشکی

11- دانشکده پرستاری حضرت ام البنین لامرد

12- دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده

13- دانشكده پيراپزشكي ممسنی

14- دانشكده پيراپزشكي استهبان


است، كه هم اكنون در حال ارائه خدمات به جمع كثيري از دانشجويان در رشته هاي مختلف مي باشند.

همچنين بيمارستان‌ها و درمانگاه‌هاي تابعه كه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي كنند ، عبارتند از :

درمانگاه‌ شهيد مطهري، درمانگاه امام رضا(ع)،  بيمارستان های نمازي ، شهيد فقيهي ، حافظ ، چمران ، خليلي ، حضرت علي اصغر (ع)  ، شهیددستغيب، سوانح سوختگی ، حضرت زینب(س)، ابن سينا ، اعصاب و روان استاد محرری.

 

Healthmap.sums.ac.ir